top of page

პატრიოტთა ალიანსის შემოწირულობები 2020
აუდიტის სამსახურის მონაცემებით, პატრიოტთა ალიანსმა 2020 წელს 1 ოქტომბრამდე

მიიღო 41 შემოწირულობა.
Comments


bottom of page